רשות המיסים: "נוהל גילוי מרצון" הוארך עד סוף השנה

0
103
צילום fotolia

לאור היענות הגבוהה והצלחתו של נוהל הגילוי מרצון ובהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים, הודיעה הרשות, כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל, עד ליום 31 בדצמבר 2016.

מרשות המיסים נמסר, כי בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים, הנוהל והוראות השעה שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל. רשות המסים תפרסם בימים הקרובים תיקון לנוהל בהתאם.

נוהל הגילוי מרצון כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן – הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון שקלים וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקלים, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

מאז פורסם ב – 7 בספטמבר 2014 הוגשו במסגרת הנוהל סה"כ 5,131 בקשות לגילוי מרצון, מהן 3,059 במסלול האנונימי, 1,088 במסלול המקוצר ו-984 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון המוערך ב- 17.5 מיליארד שקלים, שיכנס למערכות הדיווח השוטפות ברשות המסים. לשם השוואה נציין כי בד"כ מוגשות לרשות המסים כ- 200 בקשות לגילוי מרצון בשנה.

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

כמו כן, במסגרת הנוהל המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

בעלי הון המעוניינים להגיש בקשות יוכלו לעשות זאת באמצעות דוא"ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ"ל חקירות ומודיעין.

השאר תגובה

נא להזין את התגובה שלך!
נא להזין את שמך כאן